Kalundborg Vesthavn, Klaptilladelse

04-04-2022

Miljøstyrelsen giver Kalundborg Kommune tilladelse til klapning af en samlet mængde på 3.500 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale fra Kalundborg Vesthavn på klapplads K_020_01, beliggende i vandområde Storebælt, nord 12 sm. Klagefristen udløber den 2. maj 2022.

Kalundborg Vesthavn, klaptilladelse

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.