Hornbæk Havn, Klaptilladelse

22-04-2022

Miljøstyrelsen giver Hornbæk Havn tilladelse til klapning af en samlet mængde på 3000 m3, angivet i lastmål, oprensningsmateriale fra delområde 3, 4 og 5 på klapplads K_013_01, beliggende i den åbne del af Øresundstragten i vandområde 202. Klagefristen udløber den 21. maj 2022.

Hornbæk Havn, Klaptilladelse

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.