Hårbølle Havn, Klaptilladelse

08-04-2022

Miljøstyrelsen giver tilladelseshaver tilladelse til klapning af en samlet mængde på 3000 m3 oprensningsmateriale fra Hårbølle Havn på klapplads K_044_02, beliggende i vandområde 44, Hjelm Bugt. Klagefristen udløber den 6. maj 2022.

Hårbølle Havn, Klaptilladelse

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.