Espoo – Notifikation om opdatering af tysk udviklingsplan for havvindenergi i den tysk økonomiske zone [Tyskland]

20-04-2022
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om at tyskland ønsker at opdatere deres udviklings plan for havvindenergi i den tysk økonomiske zone.

Danmark modtager information, da planen/projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om planen/projektet

De tyske forbundsmyndigheder for søfart og hydrografi (BSH) oplyser at de ønsker at opdatere deres plan for udviklingen af havvind i den tysk økonomiske zone i nord- og østersøen.

Høringsmaterialet findes nedenfor:

Site development plan early notification

Udkast til planen kan desuden ses på følgende hjemmeside:

BSH Hjemmeside

Bemærkninger til planen

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til udkast til planen med tilhørende miljøvurdering/miljøkonsekvensrapporten kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2022 - 27501 senest den 10.05.2022.

Miljøstyrelsen vil herefter videresende bemærkningerne til de tyske myndigheder.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne.