Bogø Havn, klaptilladelse

25-04-2022

Miljøstyrelsen giver Vordingborg Kommune tilladelse til klapning af en samlet mængde på 10.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlenden i Bogø Havn på klapplads K_045_03, beliggende i Smålandsfarvandet. Klagefristen udløber den 23. maj 2022.

Bogø Havn, klaptilladelse

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.