Afgørelse om, at nedlukning af efterforskningsbrønde ved Tønder ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

05-04-2022
Miljøvurdering Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort at Energinet ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for nedlukning af 3 efterforskningsbrønde I Tønder Kommune. Brøndene blev etableret i 1980'erne, med det formål at brøndene skulle blive en del af et naturgaslager.

Formålet med projektet er at nedlukke 3 efterforskningsbrønde, som der ikke længere er behov for. Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Al relevant materiale kan tilgås nedenfor:

 

 

Journal nr.: 2021 - 13639

 

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 03-05-2022.