Ålbæk Havn, klaptilladelse

07-04-2022

Frederikshavn Kommune meddeles tilladelse til klapning af 5000 m3 oprensningsmaterialer fra Ålbæk Havn på klapplads K_155_03 beliggende i Ålbæk Bugt.

Tilladelsen kan ses via nedenståene link:

Tilladelse til klapning - Frederikshavn Kommune - Ålbæk Havn

 

Klagefristen udløber den 5. maj 2022. 

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.