Thor Havvindmøllepark - Landanlægget: Høring over miljøkonsekvensrapport og udkast til § 25 tilladelse (VVM-tilladelse)

08-04-2022

Miljøstyrelsen igangsætter hermed høring over vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til afgørelse for Thor Havvindmøllepark Landanlægget.
Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 3. juni 2022. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.

J.nr.: 2020-15678

Baggrunden er, at Energinet og Koncessionsvinder i forbindelse med etablering af Thor Havvindmøllepark ønsker at etablere et landanlæg. Landanlægget består af ilandføring af søkabler ved Tuskær, nedgravede landkabler frem til ny højspændingsstations ved volder Mark og videre til højspændingsnettet ved Idomlund.

Sammen med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres et udkast til § 25 tilladelse efter miljøvurderingsloven.

- Udkast § 25-tilladelse

- Bygherres miljløkonsekvensrapport

- Bilag til bygherres miljøkonsekvensrapport

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at tilkendegivelser samt dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

For yderligere information om sagen med tilhørende dokumenter henveises til projektets hjemmeside.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller via Obfuscated Email.