Espoo – Notifikation om sektoriel havplan for havvind og olie-/gasdekarbonisering

28-09-2021
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget en notifikation om en sektoriel havplan i Skotland for havvind og olie-/gasdekarbonisering. Danmark modtager information, da planen kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer

Kort om planen/projektet
I 2020 blev der vedtaget en overordnet havplan i Skotland for udpegning af områder til havvind. Den aktuelle plan som nu er i en indledende høring om indholdet af den kommende miljøvurdering konkretiserer hvilke områder, som kan anvendes til havvind og olie-/gasdekarbonisering og hvilke, der er udtaget i forhold til den foregående plan. En indledende beskrivelse af planen kan findes nedenfor:

Materialet, som beskriver det forventede miljøpåvirkninger af planen, kan findes på de skotske myndigheders hjemmeside via nedenstående link (se under fanen Assessment):

https://marine.gov.scot/data/sectoral-marine-plan-offshore-wind-innovation-and-targeted-oil-and-gas-decarbonisation-intog

Bemærkninger til den kommende plan med tilhørende miljøvurdering
Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger og ønsker til indholdet af miljørapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet. Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til de planlagte forundersøgelser eller indholdet af den kommende miljørapport/miljøkonsekvensrapport, kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2021-49722 senest den 19. oktober 2021.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne