Espoo – Høring om miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Preems Depot i Helsingborg

28-09-2021
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget en høring om en udvidelse af Preems Depot i Helsingborg. Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer om miljøkonsekvensrapporten for projektet.

Kort om planen/projektet
Firmaet Preem AB ønsker at udvide virksomheden, som ligger ved Helsingborg Havn, så den nu også kan lagre og håndtere op til 750.000 ton petroleumsprodukter, olier, petrokemiske og andre kemiske produkter.
Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet som belyser de mulige grænseoverskridende miljøpåvirkninger, som projektet kan medføre.

Høringsmaterialet findes nedenfor:

Bemærkninger til projektet
Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til indholdet af miljøkonsekvensrapporten, kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2021-6749 senest den 25. oktober 2021.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne