Afgørelse om, at vedligeholdelse af højspændingsstation Fynsværket ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

28-09-2021
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort, at Energinet ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for vedligehold af flere 150 kV komponenter på stations Fynsværket.
En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 26. oktober 2021.
Journal nr.: 2021 - 18690

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Al relevant materiale kan tilgås nedenfor:

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.