§ 25 Tilladelse til midlertidig udledning af vand fra Værket ved Søndersø i Furesø Kommune

09-09-2021

Miljøstyrelsen har meddelt HOFOR Vand, København tilladelse til midlertidig udledning af vand fra Værket ved Søndersø. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25/06/2020.
Journal nr.: 2020-23800

Baggrunden er, at HOFOR har behov for en grundvandssænkning og en midlertidig udledning af procesvand og grundvand til Søndersø i forbindelse med moderniseringen af Værket ved Søndersø, Ballerupvej 70 F, 3500 Værløse, matr.nr. 1a Søndersø, Værløse.
En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 7. oktober 2021.

§ 25-tilladelsen kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til MST via mail: Obfuscated Email, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Derudover offentliggøres Furesø Kommunes en udledningstilladelser efter miljøbeskyttelsesloven, som delvist erstatter miljøstyrelsens tilladelse.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af § 25-tilladelsen.
Klagefristen er den 7. oktober 2021.