§ 25 Tilladelse til DSB værksted ved Næstved

01-09-2021
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har meddelt DSB tilladelse til etablering og drift af et DSB-værksted ved Næstved. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter LBK nr 973 af 25/06/2020.
En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 29. september 2021.
Journal nr.: 2021-1294

§ 25-tilladelsen inkl. bilag kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til MST via mail: Obfuscated Email, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

- §25-tilladelse
- Miljøkonsekvensrapport med bilag
- Redegørelse for projektændringer
- Resume af høringssvar

Sammen med styrelsens afgørelse offentliggøres Næstved Kommunes udledningstilladelser i anlægs- og driftsfasen efter Miljøbeskyttelsesloven, der delvist erstatter Miljøstyrelsens tilladelse. Klager over udledningstilladelsen skal stilles til Næstved Kommune.

- Næstved Kommunes udledningstilladelse til anlægsfasen
- Næstved Kommunes udledningstilladelse til driftsfasen

Trafikstyrelsen meddeler særskilt afgørelse efter Jernbanelovens § 38, som annonceres særskilt. Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Afgørelsen kan findes her:
https://tbst.dk/da/Miljoevurdering/Lister/VVM-liste?project=Bane&status=Closed

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af § 25-tilladelsen.