Vilkårsændring i tilladelse til klapning af sediment fra Aalborg Havn

25-11-2021

Aalborg Havn meddeles en vilkårsændring af eksisterende tilladelse til klapning af havbundsmateriale fra Aalborg Havn. Ændringerne omfatter en mindre udvidelse af optagningsområdet i Aalborg Østhavn, samt at en større andel af uddybningsmateriale tillades klappet.

Der ændres ikke på den samlede tilladte mængde der må klappes og heller ikke på de tilladte klappladser, som er beliggende ved Aalborg i Limfjorden.

Tilladelse i form af vilkårsændring kan ses via nedenståene link:

Vilkårsændring - Aalborg Havn

Eksisterende tilladelse (j.nr. MST-802-00032) fremgår af vilkårsændringen ovenfor, men kan også ses via følgende link: 

Eksisterende tilladelse til klapning - Aalborg Havn

 

Klagefristen udløber den 23. december 2021. 

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.