Supplerende indkaldelse af idéer og forslag, landanlægget Hesselø Havvindmøllepark

04-11-2021

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten for ændringen af projektet omhandlende landanlægget til Hesselø Havvindmøllepark.

Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 18. november 2021.

J.nr.: 2020-53669

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og Energinet skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektetsvirkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

På baggrund af projektændringer har Miljøstyrelsen udarbejdet et supplerende idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektændringerne, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input til projektændringerne.

 

- Supplerende Idéoplæg

 

Tidligere høring over idéoplæg samt øvrigt materiale om projektet kan tilgås her:

https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/igangvaerende-miljoevurderinger/hesseloe-havvindmoellepark-landanlaeg/

 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Henvendelse

Ideer og forslag skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller Obfuscated Email.

Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. på henvendelsen.