Espoo - Vedtaget havplan i Tyskland

28-11-2021
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget information om godkendelse af en havplan i Tyskland.

Danmark modtager information, da godkendelsen kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Derfor orienteres den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer om godkendelsen og evt. klagemulighed.

Kort om planen

Havplanen i Tyskland udstikker retningslinjer for den fyskiske planlægning indenfor den tyske eksklusive økonomiske zone i Nordsøen og Østersøen, og Danmark blev i 2020 underrettet om opdatering af planen med tilhørende miljøvurdering. Danmark er nu orienteret om, at den reviderede havplan i Tyskland er trådt i kraft den 1. september 2021.

Det er ikke muligt at klage over planen.

Danmark har modtaget nedenstående dokumenter:

Informationsbrev

Bemærkninger til første udgave af planen 

Bemærkninger til anden udgave af planen

Herudover kan nedenstående dokumenter og øvrig information om planen  og processen findes via dette link: https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/Maritime_Spatial_Plan_2021/maritime-spatial-plan-2021_node.html

  • en forkortet udgave af miljørapporterne om Nordsøen og Østersøen
  • en sammenfattende redegørelse med forklaring om, hvordan bemærkninger til planen og miljørapporten er imødekommet herunder valg af alternativer

Danmark blev hørt i 2020 om miljøvurderingen, se materialet her.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne.