Espoo - notifikation om om- og udbygning af rensningsanlæg i Malmø, Sverige

29-11-2021
Miljøvurdering Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget en høring om om- og udbygning af rensningsanlæg ved Sjölunda i Malmø, Sverige.

Danmark modtager information, da godkendelsen kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Derfor orienteres den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer om godkendelsen og evt. klagemulighed.

Kort om projektet

VA SYD ønsker at udvide et rensningsanlæg, beliggende i Malmø, med en kapacitetsændring fra ca. 360.000 personer til ca. 785.000 personer i år 2045. Rensningsanlægget har ansøgt om tilstand som miljøfarlig virksomhed. VA SYD har vurderet at den planlagte ændring ikke medfører en betydelig grænseoverskridende påvirkning.

 

Danmark har modtaget nedenstående dokumenter

Underrättelse enl. art 3 Utbyggnad Sjölunda avloppsreningsverk RK.pdf

2021-11-19 Missiv samråd enligt Esbokonventionen.pdf

Bilaga 1. Samrådsunderlag hållbar avloppsrening för ett växande Skåne 2021-06-24.PDF

Bilaga 2. Bilaga 1 Samrådsunderlag Nya Sjölunda 2021-06-24.PDF

Bilaga 3. Bilaga 2 Samrådsunderlag Malmö avloppstunnel 2021-06-24.PDF

Bilaga 4. Bilaga 3 Samrådsunderlag Överföring Lund - Malmö 2021-06-24.pdf

Bilaga 5 PM Spridning av avloppsvatten till danskt territorialområde från Nya Sjölunda avloppsrening.pdf

 

Bemærkninger til projektet
Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til projektet samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet. Da begge jeres enheder tidligere har udtrykt ønske om at deltage i den videre proces, fremsendes materialet hermed i intern høring.

Hvis I har bemærkninger til projektet, bedes I besvare denne bestilling senest den 17. Januar 2021.

 

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne.