Espoo - Havmølleparken Hornsea Project Four i Storbritannien

26-11-2021
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation fra Storbritannien om etablering af havmølleparken Hornsea Project Four. Danmark modtager information, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om projektet
Danmark blev tilbage i oktober 2019 notificeret om projektet Hornsea Project Four Havmøllepark i Storbritannien. Der er i det videre arbejde med projektet fremkommet nye oplysninger om de mulige grænseoverskridende miljøpåvirkninger, som projektet kan medføre for Danmark, hvorfor der gennemføres en ny høring af Danmark. De mulige påvirkninger kan blandt andet være på kommercielt fiskeri, migrerende havpattedyr og fugle.

Høringsmaterialet kan findes via nedenstående link:

Notifikationsbrev

Screeningsdokument

Øvrig materiale i sagen

Bemærkninger til projektet
Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen, kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2019-6938 senest den 5. januar 2022.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne