Midlertidig udledning af vand fra Værket ved Søndersø, Furesø Kommune

12-05-2021

Miljøstyrelsen igangsætter hermed høring af vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) og udkast til afgørelse for midlertidig udledning af vand fra Værket til Søndersø/Roskilde Fjord.
Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 7. juli 2021. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.

Baggrunden er, at HOFOR har behov for en grundvandssænkning og en midlertidig udledning af procesvand og grundvand til Søndersø i forbindelse med moderniseringen af Værket ved Søndersø, Ballerupvej 70 F, 3500 Værløse, matr.nr. 1a Søndersø, Værløse.

Sammen med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres et udkast til tilladelse efter miljøvurderingstilladelsen. Derudover offentliggøres Furesø Kommunes udkast til udledningstilladelser efter miljøbeskyttelsesloven, som delvist erstatter miljøstyrelsens tilladelse.

- Miljøkonsekvensrapport

Bilag til miljøkonsekvensrapport (Bilag 1-3)

- Bilag til miljøkonsekvensrapport (Bilag 4)

- Udkast til § 25-tilladelse

- Udkast til Furesø Kommunes udledningstilladelse

 

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at tilkendegivelser samt dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Henvendelse
Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller via Obfuscated Email.

Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. 2021-20388 på henvendelsen.