§ 25 tilladelse til direkte udledning af spildevand fra renseanlæg på Nyt OUH

15-06-2021

Miljøstyrelsen har meddelt Region Syd tilladelse til udledning af renset hospitalsspildevand fra Nyt OUH (beliggende Helikoptervej 9, 5260 Odense S) til Killeruprenden. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, LBK nr 973 af 25/06/2020.
En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 13. juli 2021.

J.nr.: 2021-14567.

§ 25-tilladelsen inkl. bilag kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til MST via mail: Obfuscated Email, som også kan give yderligere oplysninger om projektet. 

- § 25 tilladelse

- Miljøkonsekvensrapport

 

Sammen med styrelsens afgørelse offentliggøres Odense Kommunes udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, der delvist erstatter miljøstyrelsens tilladelse. Klager over udledningstilladelsen skal stiles til Odense Kommune.

- Odense Kommunes udledningstilladelse

 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af § 25-tilladelsen.