Espoo - Notifikation om etablering af Poseidon Havmøllepark (Sverige)

14-06-2021
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation fra Sverige om etablering af Poseidon Havmøllepark i den sydlige del af Skagerrak. Danmark informeres om projektet, da det kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

Kort om projektet
Virksomheden Zephyr Vind AB undersøger muligheden for at etablere en havmøllepark ca. 40 km nordvest for Göteborg. Området er tæt på den danske økonomiske zone og den korteste afstand til det danske fastland er cirka 25 km. Projektet omfatter opstilling af 61 – 94 havmøller med en total højde på op til 340 meter og forventes at kunne producere 5,5 Twh/år.
Ifølge Zephyr Vind AB at den potentielle grænseoverskridende påvirkning hovedsageligt knyttet til migrerende pattedyr, kommercielt fiskeri, skibsfart og Natura 2000-området Skagens Gren og Skagerrak. Se nærmere i høringsmaterialet afsnit 8.13.

Du kan læse mere om processen og projektet i nedenstående notifikationsbrev og høringsmateriale:

Bemærkninger til projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger og ønsker til indholdet af miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet. Hvis I har bemærkninger til de planlagte forundersøgelser eller til indholdet af den kommende miljøkonsekvensrapport kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2021-26387 senest den 23. august 2021.

Miljøstyrelsen vil herefter videresende jeres bemærkninger til de svenske myndigheder.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed i den konkrete sag er at sikre, at Espoo-processen forløber korrekt og at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de svenske myndigheder. Orienteringen sker efter § 38. stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne.