Afgørelse om at naturgenopretning ved Ravnekær ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

20-07-2021
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort at Naturstyrelsen ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for Naturgenopretning af Ravnekær.

Projektets formål er at genskabe og forbedre bevaringsstatus for krybdyr, padder og vandinsekter i Natura-2000-områder i det sydlige Sverige, Danmark og Slesvig-Holsten. Målet er at sikre livskraftige metapopulationer af arter optaget på bilag II og IV under EU´s Habitatdirektiv. 

De relevante målarter i Almindingen er

  • Bred vandkalv
  • Lys skivevandkalv
  • Stor kærguldsmed
  • Grøn mosaikguldsmed

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 17-08-2021.

J.nr. 2020 - 70693

Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Al relevant materiale kan tilgås nedenfor:

Afgørelse 

Ansøgning

Projektbeskrivelse med kort

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.