Aalborg Portland: Afgørelse om at etablering af modtagestation og 2 siloer ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

23-07-2021

Miljøstyrelsen har afgjort at Aalborg Portland ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med projekt om etablering af 2 siloer til hhv. råvarer og til dispergeringsmiddel og en modtagesstation for klinker.
Klage skal være modtaget senest den 20. august 2021.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- læs afgørelse for Aalborg Portland

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.