Tilladelse til indvinding af råstoffer i auktionsområde 562-NB Jyske Rev L

28-01-2021

NCC Industry A/S meddeles hermed tilladelse til indvinding af råstoffer på havet i auktionsområde 562-NB Jyske Rev L beliggende i Nordsøen.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2 i lov om råstoffer (LBK nr. 124 af 26. januar 2017).

Området er en del af det tidligere efterforskningsområde A-2017.

Der gives tilladelse til indvinding af en samlet mængde på 5 mio. m3, grus og ral med en årlig mængdebegrænsning på 600.000 m3.

Tilladelsen er gældende fra den 25. februar 2021 og indtil den maksimale tilladte indvindingsmængde er indvundet, dog senest til den 24. februar 2031

 

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelse af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således den 24. februar 2021.

Klage skal ske via Klageportalen, som findes via Miljø-og fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk.

 

Tilladelse kan ses via nedenstående link:
562-NB Jyske Rev L auktionstilladelse 2021