Nyt DSB Værksted i Næstved: Høring over miljøkonsekvensrapport og udkast til § 25 tilladelse

13-01-2021
Miljøvurdering

J.nr.: 2021-1294

Miljøstyrelsen igangsætter hermed høring over vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til afgørelse for nyt DSB Værksted i Næstved.
Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 10. marts 2021. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.

 

Baggrunden er, at DSB ønsker, at etablere et nyt værksted til vedligehold af eltog ved Mogenstrup i Næstved Kommune.

Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingsprocessen i forbindelse med bygninger og værksted. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for miljøvurderingsprocessen i forbindelse med spor, køreledninger og andre konstruktioner i tilknytning til jernbanen. Da sporarealer og værkstedsfaciliteter er et sammenhængende projekt, har DSB udarbejdet en samlet miljøkonsekvensrapport for hele anlægget

Sammen med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres et udkast Miljøstyrelsens § 25 tilladelse efter miljøvurderingsloven. Derudover offentliggøres Næstved Kommunes udkast til udledningstilladelser efter miljøbeskyttelsesloven, som delvist erstattet miljøstyrelsens tilladelse. For fuldstændighedens skyld offentliggøres også Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilladelse efter jernbaneloven.

 

Miljøkonsekvensrapport

Bilag til miljøkonsekvensrapporten

Udkast til §25 tilladelsen

Udkast til midlertidig udledningstilladelse

Udkast til udledningstilladelse i driftsfasen

Udkast til tilladelse efter jernbaneloven

 

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar.

 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at tilkendegivelser samt dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Henvendelse

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller via .

Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. på henvendelsen.

Bemærkninger til udkast til tilladelse efter jernbaneloven og bemærkninger vedr. sporanlæg skal sendes til cc med henvisning til journalnummer TS50801-00027. Det gøres opmærksom på, at Næstved Kommune er myndighed for udkast til udledningstilladelserne og bemærkninger hertil skal rettes til kommunen .