§ 25-tilladelse til Genopretning af Søborg Sø

29-01-2021

Miljøstyrelsen har meddelt Naturstyrelsen Nordsjælland tilladelse til etablering af projektet Genopretning af Søborg Sø i Gribskov Kommune.
Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 973 af 25/06/2020.
En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. 1. marts 2021.

Projektområdet ved Søborg Sø

§ 25-tilladelsen inkl. bilag kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til MST via mail: Obfuscated Email, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

 - § 25-tilladelse

- Bilag 1: Miljøkonsekvensrapport

- Bilag 2: Høringsnotat

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af § 25-tilladelsen.