§ 25 tilladelse kystbeskyttelse Skagen

11-02-2021

Miljøstyrelsen har meddelt Kystdirektoratet-Drift og Anlæg tilladelse til kystbeskyttelse på strækningen ved Skagen. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25/06/2020.
En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 11. marts 2021.

J.nr.: 2019-9568.

§ 25-tilladelsen inkl. bilag kan ses herunder eller fås ved henvendelse til MST via mail: Obfuscated Email, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Sagens fulde process og dertil hørende materiale kan ses på denne side:

https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/afsluttede-miljoevurderinger/kystbeskyttelse-skagen/

 

Dokumenter:

- § 25 tilladelse

-Ikke-teknisk resumé

-Miljøkonsekvensrapport

-Bilag rapport

-Høringsnotat

 

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af § 25-tilladelsen.