§ 25 tilladelse til udvidelse af Blåbjerg Biogasanlæg og etablering af gastilslutningsledning

14-09-2020

Miljøstyrelsen har meddelt Blåbjerg Biogas, Præstbølvej 9, 6830 Nr. Nebel, og Evida, Vognmagervej 14, 8800 Viborg tilladelse til udvidelse det eksisterende biogasanlæg, inlusiv et gasopgraderingsanlæg, samt gastilslutningsledning til naturgasnettet. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 973 af 25/06/2020.
En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 12. oktober 2020.

J.nr.: 2019-5631

§ 25-tilladelsen inkl. bilag kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til MST via mail: , som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

 

- § 25-tilladelse

- Ikke-teknisk resumé

- Miljøkonsekvensrapport

- Bilag til rapport

- Høringsnotat

  

Varde Kommune har samtidigt meddelt godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 til udvidelsen af biogasanlægget.

-Miljøgodkendelse

 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af § 25-tilladelsen og kommunens miljøgodkendelse.