Fredericia Rangerbanegård: Miljøgodkendelse og accept af sikkerhedsniveau

06-03-2020

Erhvervsstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for et område til henstilling af farligt gods på Fredericia Rangerbanegård. På den baggrund har Miljøstyrelsen givet Banedanmark miljøgodkendelse og accept af sikkerhedsniveauet til aktiviteten.
Klage skal være modtaget senest den 3. april 2020.

Miljøgodkendelse

I forlængelse af Erhvervsstyrelsens udstedelse af kommuneplantillægget har Miljøstyrelsen meddelt miljøgodkendelse og accept af sikkerhedsniveauet til midlertidig henstilling af farligt gods i et omfang, der er omfattet af risikobekendtgørelsen. Henstillingen vil foregå inden for et nærmere afgrænset sporområde. Der er gennemført en VVM-proces forud for meddelelse af miljøgodkendelsen.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

- Miljøgodkendelse for Fredericia Rangerbanegård
- Bilag A: Ansøgning om Miljøgodkendelse
- Sammenfattende redegørelse

Offentliggørelse

Afgørelsen og den sammenfattende redegørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.   Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets

hjemmeside: https://naevneneshus.dk/.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- go Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 3. april 2020.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.