Stigsnæs SOT Pier og GOT Pier, klaptilladelse

30-07-2020

Miljøstyrelsen giver Inter Terminals SGOT ApS tilladelse til klapning af en samlet mængde på 30.000 m3 oprensningsmateriale fra Stigsnæs SOT Pier og GOT Pier på klapplads K_033_02, beliggende i vandområde 206 ’Smålandsfarvandet, åbne del’. Klagefristen udløber den 27. august 2020.

Stigsnæs SOT Pier og GOT Pier, klaptilladelse.

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.