Klintholm I/S: Afgørelse om at ændring af deponeringskapaciteten på Klintholm I/S´s deponeringsenheder 3.1 og 3.2 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

31-07-2020

Miljøstyrelsen har afgjort at Klintholm I/S, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for projekt vedrørende en ændring af deponerings-kapaciteten på Klintholm I/S´s deponeringsenheder 3.1 og 3.2

Klage skal være modtaget senest den 28. august 2020.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen for Klintholm I/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.