Tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 562-LC Jyske Rev A

13-01-2020

NCC Industry A/S, Thyborøn Nordsøral A/S og Kroghs A/S meddeles hermed tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 562-LC Jyske Rev A.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017.

Der gives tilladelse til indvinding af en samlet mængde på 5,1 mio. m3 med en årlig mængde på 700.00 m3

Tilladelsen træder i kraft, når den allerede gældende primær tilladelse (NST-7322-01889) til indvinding af råstoffer i område 562-LC Jyske Rev A ophører, dog tidligst den 11. februar 2020. Tilladelsen udløber når den maksimale tilladte indvindingsmængde er indvundet, dog senest den 11. februar 2030.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således den 10. februar 2020.

Klage skal ske via Klageportalen, som findes via af Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk.

 

Tilladelsen kan ses via nedenstående link:

Primær tilladelse til fællesområde 562-LC Jyske Rev A