H. Lundbeck A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

24-01-2020

Miljøstyrelsen har givet H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj. miljøgodkendelse til produktion af Stage A-D i industriel skala og ændret vilkår for oplag af opløsningsmidler.
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Klage skal være modtaget senest den 21. februar 2020.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet H. Lundbeck, Oddenvej 182, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj. miljøgodkendelse til produktion af Stage A-D i industriel skala. Produktionen sker i eksisterende bygninger ved anvendelse af eksisterende udstyr. Produktionen indebærer et øget forbrug af råvarer på virksomheden, Endvidere er meddelt ændrede vilkår for oplag af opløsningsmidler på udendørs oplagspladser,

- læs miljøgodkendelse H. Lundbeck A/S

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse, om at projektet ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 21, stk. 2 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25. oktober 2018. 

- screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt H. Lundbeck A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.