Femø Havn, klaptilladelse

23-01-2020

Miljøstyrelsen giver Lolland Kommune tilladelse til klapning af en samlet mængde på 6.500 m3 oprensningsmateriale fra et område i Femø havn på klapplads K_033_03B, beliggende vandområde 206 i Smålandsfarvandets åbne del. Klagefristen udløber den 20. februar 2020.

Femø Havn, klaptilladelse.

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.