§ 25 Tilladelse til Ekkodalens moser

31-01-2020
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har meddelt Naturstyrelsen Bornholm tilladelse til etablering af projektet Ekkodalens moser. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 1225 af 25/10/2018 Gældende.
En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 28. februar 2020.

J.nr.: 2019-4520

§ 25-tilladelsen inkl. bilag kan ses herunder eller fås ved henvendelse til MST via mail: Obfuscated Email, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Sagens fulde process og dertil hørende materiale kan ses på denne side: https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/afsluttede-miljoevurderinger/ekkodalens-moser/

 

Dokumenter:

- Ansøgning

- § 25-tilladelse

- Miljøkonsekvensrapport

- Resume af høringssvar

- Bilag A Ekko Nu

- Bilag B Ekko Forslag A

- Bilag C Ekko Forslag B

- COWI 2019a_Mulig regulering af tilløb til Læsåen

- COWI 2019b_Genskabelse af Thorevandet_projektforslag

- COWI 2019c_Ekkodalens Moser fosfor kvælstof og drivhusgasser

- COWI 2019d_Hydrologisk model_Ekkodalen Bornholm

 

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af § 25-tilladelsen.