Svanemøllen Skybrudstunnel - Supplerende idéhøring

07-02-2020
Miljøvurdering

HOFOR og Novafos har ansøgt Miljøstyrelsen om tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af en ny skybrudstunnel. I foråret 2019 blev der gennemført en idéhøring, hvor offentligheden kunne komme med idéer og forslag til afgrænsningen af den miljøkonsekvensrapport, som HOFOR og Novafos skal udarbejde. På baggrund af idéhøringen og det videre arbejde med projektet er der sket ændringer af anlægget, og der gennemføres derfor en supplerende høring.

HOFOR og Novafos fremsendte i september 2018 en ansøgning til Miljøstyrelsen efter miljøvurderingslovens § 18, stk. 2 for etablering af en ny skybrudstunnel i København, Gladsaxe og Gentofte Kommune.

Projekter, der forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt, kan kun gennemføres på baggrund af en vurdering af konsekvenserne for miljøet og en efterfølgende tilladelse efter miljøvurderingsloven. HOFOR og Novafos skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, som beskriver de påvirkninger projektet kan medføre på miljøet. Det er Miljøstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som er myndighed i forhold til miljøvurderingsloven og dermed skal vurdere, om der kan gives tilladelse til projektet. 

Inden miljøkonsekvensrapporten bliver udarbejdet, skal offentligheden og berørte myndigheder have mulighed for at komme med en udtalelse om, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde - en såkaldt afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Da projektet er blevet ændret siden idefasen i februar 2019 og nye borgere vil blive berørt, gennemføres der nu en supplerende idéhøring, hvor der indkaldes idéer og forslag til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten.

Ideoplæg for det ændrede projekt

Idéoplæg – Supplerende høring

Idéoplægget og sagens øvrige dokumenter samt yderligere information om miljøvurderingsprocessen for projektet kan desuden findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk/skybrudstunnel

Borgermøder
Der vil ikke blive afholdt borgermøder i forbindelse med den supplerende idéhøring, men der vil blive afholdt borgermøder, når miljøkonsekvensrapporten bliver offentliggjort. Det forventes at ske medio 2020.

Høringsfrist og fremsendelse af høringssvar
Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold og fremsende et høringssvar.
Skriftlige bemærkninger kan sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller som e-mail til . Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. 2020-4970 og emnet Supplerende idéhøring, Svanemøllen Skybrudstunnel.
Idéer, forslag og andre bemærkninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 28. februar 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. Enhver, som er interesseret, kan desuden bede om at få en kopi af indkomne svar fra idéfasen. Derudover vil modtagne høringssvar blive forelagt HOFOR og Novafos til kommentering, hvis Miljøstyrelsen skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse
Idéoplægget til denne supplerende høring annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan sammen med det øvrige offentliggjorte materiale findes på www.mst.dk/skybrudstunnel. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.