Special Waste System (herefter SWS): Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

03-04-2020

Miljøstyrelsen har givet SWS, Herthadalvej 4A, 4840 Nørre Alslev miljøgodkendelse til etablering af posefilter/kulfilter til diffus røg fra indfyringen. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 1. maj 2020.

Miljøgodkendelse

SWS har søgt om miljøgodkendelse til etablering og drift af nyt posefilter/kulfiter til udledning af diffus røg fra indfyringen af affald. Med anlægget ønsker SWS at forbedre indeklimaet i ovnhallen.

- Læs miljøgodkendelsen for Special Waste System

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25. oktober 2018. § 21, stk. 2.

- Afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.