Palsgaard A/S: Miljøgodkendelse af etablering nyt kølebånd og –anlæg, nye tanke, flytning af anlæg, øget oplag af ammoniak samt et øget støjbidrag.

03-04-2020

Miljøstyrelsen har givet Palsgaard A/S, Palsgaardvej 10, 7130 Juelsminde miljøgodkendelse til etablering af befæstelse, regnvandsbassin samt direkte udledning af overfladevand til recipient.

Klage skal være modtaget senest den 1. maj 2020.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Palsgaard A/S miljøgodkendelse til etablering etablering nyt kølebånd og –anlæg, nye tanke, flytning af anlæg, øget oplag af ammoniak samt et øget støjbidrag.

- Læs miljøgodkendelsen for Palsgaard A/S

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25. oktober 2018 § 21, stk. 2.

- Afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.