Miljøstyrelsen har meddelt ny godkendelse af produktion med genetisk modificeret E. coli på Immudex ApS

01-04-2020
Genteknologi

Godkendelsen omfatter produktion af β2-mikroglobulin samt α-kæder med genetisk modificeret E. coli.
Produktionen er tidligere godkendt af Miljøstyrelsen, men er nu flyttet til ny adresse.

De genetisk modificerede organismer er tidligere godkendt af Miljøstyrelsen til samme produktion. En ny godkendelse er givet, da produktionen er flyttet til ny adresse. 

Godkendelsen kan læses her. Den er tidsbegrænset til 1. april 2028.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af blandt andet enhverv, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klage skal indgives via Klageportalen. Klager skal betale et gebyr.

Klage skal indgives senest den 29. april 2028.

Virksomheden kan, under iagttagelse af de fastsatte vilkår, udnytte godkendelsen fra datoen for afgørelsen, men en udnyttelse ændrer ikke på klagemyndighedens ret til at ændre afgørelsen.