Midlertidig udledning af vand fra Værket ved Søndersø: Indkaldelse af idéer og forslag

31-10-2019

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapport for midlertidig udledning af procesvand fra Værket ved Søndersø til Søndersø.
Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 28. november 2019.

For at kunne sætte det nye vandværk ved Søndersø i drift skal dets mange installationer gennemskylles, ligesom flere behandlingsprocesser skal indkøres. I den forbindelse vil der være vand, som ikke kan ledes til forbrugerne, hvorfor dette overskydende procesvand skal bortledes.

Desuden vil der under en del af byggeriet være behov for at grave så dybt, at der er behov for en grundvandssænkning. Dette vand vil der også være behov for at udlede.  

Miljøstyrelsen har tidligere vurderet, at selve moderniseringen af Værket ved Søndersø ikke er omfattet af VVM-pligt, men at den midlertidige udledning af procesvand til Søndersø er omfattet af krav om miljøvurdering. HOFOR skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, som kun drejer sig om udledning af procesvand til Søndersø, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om udledningen kan gennemføres.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektetsvirkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input.

Idéoplæg

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse
Idéer og forslag skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller Obfuscated Email.

Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr., MST-531-00074, på henvendelsen.