By & Havn I/S: Indkaldelse af idéer og forslag angående miljøvurdering af etablering af Lynetteholm

11-10-2019

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapport for projektet om etablering af Lynetteholm.
Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 8. november 2019.

By & Havn I/S har ansøgt om at etablere en ny ø i Københavns Havn. Etableringen af øen har 4 overordnede formål; 

-  Klimasikring
-  Deponering af jord
-  Areal til byudvikling
-  Udbygning af infrastruktur

Deponering af jord er omfattet af miljøvurderingsloven, og By & Havn I/S har anmodet Miljøstyrelsen om at gennemføre en fuld miljøvurderingsproces af det konkrete projekt (VVM). Samtidig er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen myndighed for den del af projektet, der vedrører landindvinding.

Miljøvurderingen omfatter alene påvirkningerne ved at anlægge og drive selve Lynetteholm som ny landindvinding og jorddepot samt adgangsforhold hertil.

Den fremtidige etablering af Lynetteholms infrastruktur med vejforbindelser og metro samt selve byudviklingen vil i denne miljøvurdering blive beskrevet på projekternes nuværende detaljeringsniveau. Projekterne vil blive behandlet i separate forundersøgelser og miljøvurderinger på et senere tidspunkt, når disse dele er mere konkrete. Etablering af en eventuel fremtidig sluseport ved Nordhavn indgår heller ikke i dette projekt.

By & Havn I/S har udarbejdet et idéoplæg samt et notat om de planlagte undersøgelser, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes og andre myndigheders muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplæg vedr. Lynetteholm
-  Notat om planlagte undersøgelser vedr. Lynetteholm

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse

Ideer og forslag skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen pr. mail på Obfuscated Email, på tlf. 72 54 40 00 eller pr. brev til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C

Fristen for at afgive et høringssvar er den 8. november 2019. Bemærk at fremsendelse pr. brev i gennemsnit tager 6 omdelingsdage og i visse tilfælde længere.

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j.nr. MST-1274-00164 på henvendelsen.

 

Miljøstyrelsens behandling af personoplysninger på virksomhedsområdet: Når Miljøstyrelsen foretager sagsbehandling på virksomhedsområdet, indgår der personoplysninger i behandlingen. Oplysningerne kan f. eks. være navn, adresse, cpr.nr. Det kan også være oplysninger knyttet til enkeltmandsejede virksomheder eller interessentselskaber ejet af fysiske personer, herunder oplysninger om økonomiske forhold eller om straf. Oplysningerne kan komme fra borgere, der henvender sig til os eller vi kan indhente dem andre steder fra som f. eks. i miljøansvarlighedsregisteret eller i cpr-registeret. De kan ligeledes indhentes fra relevante myndigheder.

Behandlingen af personoplysninger sker i de tilfælde, hvor oplysningerne er nødvendige for styrelsens arbejde på virksomhedsområdet. Det kan f.eks. være i forbindelse med behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse, tilsynsopgaver, aktindsigtssager eller for at kunne benytte Digital Post når vi skriver til borgerne. Grundlaget for behandlingerne findes i miljøbeskyttelsesloven, miljøvurderingsloven, jordforureningsloven og bekendtgørelser udstedt i medfør af disse love, samt forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Miljøgodkendelser, revurderinger af miljøgodkendelser, tilsynsrapporter samt visse oplysninger om håndhævelse skal offentliggøres på Digital MiljøAdministration (DMA). Offentliggørelsen omfatter ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger, cpr-numre eller lignende. Du kan se mere om offentliggørelse på www.dma.mst.dk. Miljøstyrelsen videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, rådgivere, virksomheder, sagsparter og visse landsdækkende og lokale foreninger og organisationer, samt ved aktindsigt, såfremt det er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Miljøstyrelsen opbevarer oplysningerne så længe det er nødvendigt af hensyn til de konkrete sagers behandling og journallovgivningen.

Når Miljøstyrelsen i tilsyns- og håndhævelsessager anmoder om oplysninger fra enkeltmandsejede virksomheder eller fra interessentselskaber, der er ejet af fysiske personer, er det lovpligtigt at afgive oplysningerne, og det kan være strafbart ikke at afgive disse. I ansøgningssager er der ikke pligt til at afgive oplysninger, men manglende oplysninger kan føre til, at der meddeles afslag på ansøgningen.

Dine rettigheder: Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, Miljøstyrelsen har om dig. Du har også ret til at få urigtige oplysninger eller oplysninger, der giver et forkert indtryk, rettet og i særlige tilfælde slettet. I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet: Du kan indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger: Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Miljøstyrelsen Virksomheder eller vores databeskyttelsesrådgiver:

  • Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, Tlf.: +45 72 54 40 00, mail: Obfuscated Email, Att. Miljøstyrelsen Virksomheder

  • Databeskyttelsesrådgiver: Miljø- og Fødevareministeriet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K, mail: Obfuscated Email, Att. Databeskyttelsesrådgiver