Fredericia Rangerbanegård - Henstilling af farligt gods: Høring over VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse

19-11-2019

Miljøstyrelsen igangsætter hermed høring over vurdering af virkninger på miljøet (VVM redegørelse) samt udkast til miljøgodkendelse for Fredericia Rangerbanegård – henstilling af farligt gods.
Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 21. januar 2020. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.

Baggrunden er, at Banedanmarks aktiviteter på Fredericia Rangerbanegård bl.a. indebærer henstilling af farligt gods under transport i et omfang, der vurderes at være omfattet af risikobekendtgørelsen. Som en del af projektet indrettes et særligt sporområde på banegården til midlertidig henstilling af farligt gods.

For det konkrete projekt er det håndtering af farligt gods, der har medført behovet for en VVM-proces. Dette forhold har været i offentligheden i forbindelse med idéfasen.

Myndighedsprocessen gennemføres af Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, mens Fredericia Kommune som berørt myndighed har haft udkast miljøgodkendelse i en teknisk forhøring.

Sammen med VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til miljø- og risikogodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Erhvervsstyrelsen offentliggør udkast til kommuneplantillæg i samme periode.

- Ansøgning Fredericai Rangerbanegård
- VVM-redegørelse Fredericai Rangerbanegård
- Udkast til miljøgodkendelse Fredericai Rangerbanegård

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at tilkendegivelser samt dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller via Obfuscated Email.

Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. på henvendelsen.

 

Miljøstyrelsens behandling af personoplysninger på virksomhedsområdet: Når Miljøstyrelsen foretager sagsbehandling på virksomhedsområdet, indgår der personoplysninger i behandlingen. Oplysningerne kan f. eks. være navn, adresse, cpr.nr. Det kan også være oplysninger knyttet til enkeltmandsejede virksomheder eller interessentselskaber ejet af fysiske personer, herunder oplysninger om økonomiske forhold eller om straf. Oplysningerne kan komme fra borgere, der henvender sig til os eller vi kan indhente dem andre steder fra som f. eks. i miljøansvarlighedsregisteret eller i cpr-registeret. De kan ligeledes indhentes fra relevante myndigheder.

Behandlingen af personoplysninger sker i de tilfælde, hvor oplysningerne er nødvendige for styrelsens arbejde på virksomhedsområdet. Det kan f.eks. være i forbindelse med behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse, tilsynsopgaver, aktindsigtssager eller for at kunne benytte Digital Post når vi skriver til borgerne. Grundlaget for behandlingerne findes i miljøbeskyttelsesloven, miljøvurderingsloven, jordforureningsloven, fiskeriloven og bekendtgørelser udstedt i medfør af disse love, samt forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Miljøgodkendelser, revurderinger af miljøgodkendelser, tilsynsrapporter samt visse oplysninger om håndhævelse skal offentliggøres på Digital MiljøAdministration (DMA). Offentliggørelsen omfatter ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger, cpr-numre eller lignende. Du kan se mere om offentliggørelse på www.dma.mst.dk. Miljøstyrelsen videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, rådgivere, virksomheder, sagsparter og visse landsdækkende og lokale foreninger og organisationer, samt ved aktindsigt, såfremt det er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Miljøstyrelsen opbevarer oplysningerne så længe det er nødvendigt af hensyn til de konkrete sagers behandling og journallovgivningen.

Når Miljøstyrelsen i tilsyns- og håndhævelsessager anmoder om oplysninger fra enkeltmandsejede virksomheder eller fra interessentselskaber, der er ejet af fysiske personer, er det lovpligtigt at afgive oplysningerne, og det kan være strafbart ikke at afgive disse. I ansøgningssager er der ikke pligt til at afgive oplysninger, men manglende oplysninger kan føre til, at der meddeles afslag på ansøgningen.

Dine rettigheder: Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, Miljøstyrelsen har om dig. Du har også ret til at få urigtige oplysninger eller oplysninger, der giver et forkert indtryk, rettet og i særlige tilfælde slettet. I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet: Du kan indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger: Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Miljøstyrelsen Virksomheder eller vores databeskyttelsesrådgiver:

  • Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, Tlf.: +45 72 54 40 00, mail: Obfuscated Email, Att. Miljøstyrelsen Virksomheder

  • Databeskyttelsesrådgiver: Miljø- og Fødevareministeriet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K, mail: Obfuscated Email, Att. Databeskyttelsesrådgiver