Ekkodalens moser: Høring over miljøkonsekvensrapport og udkast til §25 tilladelse (VVM)

04-11-2019
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen igangsætter hermed 2. offentlighedsfase om høring af Naturstyrelsen Bornholms miljøkonsekvensrapport samt Miljøstyrelsens udkast til afgørelse for projektet Ekkodalens moser.
Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 2. januar 2020. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.

Naturstyrelsen Bornholm ønsker at genoprette et større vådområde for foden af Ekkodalens klipper. Naturgenopretningsprojektet omfatter et ca. 180 ha stort projektområde i Bornholms Regionskommune og består af to delområder. Et nordligt område på ca. 150 ha beliggende i den sydlige del af Ekkodalen indeholdende moserne Kærgård Mose og Vallensgård Mose, Egeholm samt marker øst herfor. Thorevandet, som ligger sydvest for hovedprojektet og omfatter ca. 30 ha. En væsentlig del af området (83 ha) er i dag drænet og har været landbrugsareal i mange år.

Det meste af området er fredet for at bevare naturen og geologien på en klassisk og særdeles værdifuld naturlokalitet i Danmark. Projektet vil genskabe natur- og vådområder, hvor der tidligere har været sø- og engarealer. Samtidig giver projektet borgerne nye muligheder for natur-oplevelser.

Sammen med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres et udkast til tilladelse efter miljøvurderingslovens §25 (VVM-tilladelse).

- Udkast til tilladelse

- Ansøgning

- Miljøkonsekvensrapport

- Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse

- Bilag A Ekko Nu

- Bilag B Ekko Forslag A

- Bilag C Ekko Forslag B

- COWI 2019a_Mulig regulering af tilløb til Læsåen

- COWI 2019b_Genskabelse af Thorevandet_projektforslag

- COWI 2019c_Ekkodalens Moser fosfor kvælstof og drivhusgasser

- COWI 2019d_Hydrologisk model_Ekkodalen Bornholm

 

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at tilkendegivelser samt dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

 

Borgermøde

Naturstyrelsen Bornholm afholder torsdag d. 28 november et borgermøde på Bornholms Højskole, Almindingsvej 35, 3720 Åkirkeby. Miljøstyrelsen vil også være tilstede.

Tilmelding til Borgermødet skal ske til Naturstyrelsen Bornholm på Obfuscated Email senest d. 20. november 2019.

 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Henvendelse

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller via Obfuscated Email.

Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. MST-531-00024 på henvendelsen.