VVM-tilladelse til etablering af DSB Nyt værksted, Fredericia

08-05-2019

Miljøstyrelsen har meddelt DSB VVM-tilladelse til etablering af et nyt DSB værksted i Fredericia. Projektet omfatter en ombygning af et eksisterende værksted på Egumvej 55, 7000 Fredericia til at kunne servicere nye el-tog, i stedet for dieseldrevne IC3 og IC4. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. 6. juni 2019.

VVM-tilladelsen inkl. bilag kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til MST via mail: , som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

- VVM-tilladelse
- Bilag 1 - Miljøkonsekvensrapport
- Bilag 2 - Resumé af høringssvar indgået i 1. høring

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af VVM-tilladelsen.