Ny container- og ny krydstogtterminal i Ydre Nordhavn, København: Høring over miljøkonsekvensrapport og udkast til miljøgodkendelse/§25-tilladelse (VVM)

27-05-2019

Miljøstyrelsen igangsætter hermed høring over vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport/VVM) samt udkast til afgørelse for projekt om uddybning af havnen samt ny containerterminal og ny krydstogtterminal nr. 4 med tilhørende anlæg i Ydre Nordhavn.

Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 29. juli 2019. Miljøstyrelsen og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til projektet.

By & Havn og Copenhagen Malmö Port har i fællesskab søgt om tilladelse til etablering af en ny containerterminal og en ny krydstogtterminal nr. 4. Containerterminalen er en udflytning af den eksisterende containerterminal i Københavns Nordhavn fra Levantkaj til en ny placering i Ydre Nordhavn. Den nye krydstogtterminal nr. 4 ønskes etableret i forlængelse af de 3 eksisterende terminaler, ligeledes i Ydre Nordhavn. Som en del af projektet gennemføres desuden en uddybning af havbunden ud for de to kajer.

 

Myndighedsprocessen gennemføres af Miljøstyrelsen og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, mens Københavns Kommune som berørt myndighed har haft et udkast til miljøkonsekvensrapporten i en teknisk forhøring.

 

Sammen med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres et udkast til miljøgodkendelse af containerterminalen og § 25-tilladelse til krydstogtterminal nr. 4 på Ydre Nordhavn i København.

 

- Ansøgning
- Introduktion til projektet
- Ikke teknisk resume af miljøkonsekvensrapport
- Miljøkonsekvensrapport
- Bilag til miljøkonsekvensrapport
- Udkast til miljøgodkendelse
- Udkast til §25-tilladelse

 

Miljøstyrelsen og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør miljøkonsekvensrapporten mv. i samme periode.

 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedrørende sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren og Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

Henvendelse

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen eller Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen senest den 29. juli 2019. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Obfuscated Email eller Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.

Bemærk at fremsendelse pr. brev i gennemsnit tager 6 omdelingsdage og i visse tilfælde længere.

Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. MST-1274-00149 på henvendelsen.

 

 

Miljøstyrelsens behandling af personoplysninger på virksomhedsområdet:
Når Miljøstyrelsen foretager sagsbehandling på virksomhedsområdet, indgår der personoplysninger i behandlingen. Oplysningerne kan f. eks. være navn, adresse, cpr.nr. Det kan også være oplysninger knyttet til enkeltmandsejede virksomheder eller interessentselskaber ejet af fysiske personer, herunder oplysninger om økonomiske forhold eller om straf. Oplysningerne kan komme fra borgere, der henvender sig til os eller vi kan indhente dem andre steder fra som f. eks. i miljøansvarlighedsregisteret eller i cpr-registeret. De kan ligeledes indhentes fra relevante myndigheder.

Behandlingen af personoplysninger sker i de tilfælde, hvor oplysningerne er nødvendige for styrelsens arbejde på virksomhedsområdet. Det kan f.eks. være i forbindelse med behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse, tilsynsopgaver, aktindsigtssager eller for at kunne benytte Digital Post når vi skriver til borgerne. Grundlaget for behandlingerne findes i miljøbeskyttelsesloven, miljøvurderingsloven, jordforureningsloven og bekendtgørelser udstedt i medfør af disse love, samt forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Miljøgodkendelser, revurderinger af miljøgodkendelser, tilsynsrapporter samt visse oplysninger om håndhævelse skal offentliggøres på Digital MiljøAdministration (DMA). Offentliggørelsen omfatter ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger, cpr-numre eller lignende. Du kan se mere om offentliggørelse på www.dma.mst.dk. Miljøstyrelsen videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, rådgivere, virksomheder, sagsparter og visse landsdækkende og lokale foreninger og organisationer, samt ved aktindsigt, såfremt det er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Miljøstyrelsen opbevarer oplysningerne så længe det er nødvendigt af hensyn til de konkrete sagers behandling og journallovgivningen.

Når Miljøstyrelsen i tilsyns- og håndhævelsessager anmoder om oplysninger fra enkeltmandsejede virksomheder eller fra interessentselskaber, der er ejet af fysiske personer, er det lovpligtigt at afgive oplysningerne, og det kan være strafbart ikke at afgive disse. I ansøgningssager er der ikke pligt til at afgive oplysninger, men manglende oplysninger kan føre til, at der meddeles afslag på ansøgningen.

Dine rettigheder:
Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, Miljøstyrelsen har om dig. Du har også ret til at få urigtige oplysninger eller oplysninger, der giver et forkert indtryk, rettet og i særlige tilfælde slettet. I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet:
Du kan indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger:
Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Miljøstyrelsen Virksomheder eller vores databeskyttelsesrådgiver:

  • Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, Tlf: +45 72 54 40 00, mail: Obfuscated Email, Att. Miljøstyrelsen Virksomheder

  • Databeskyttelsesrådgiver: Miljø- og Fødevareministeriet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K, email: Obfuscated Email, Att. Databeskyttelsesrådgiver