Miljøvurdering af Svanemøllen Skybrudstunnel: Indkaldelse af idéer og forslag

28-01-2019

HOFOR og Novafos har ansøgt Miljøstyrelsen om tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af en ny skybrudstunnel. Hermed indkaldes idéer og forslag til afgrænsningen af den miljøkonsekvensrapport, som HOFOR og Novafos skal udarbejde til Miljøstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Kystdirektoratet. Høringsfristen er fredag den 1. marts 2019.

HOFOR og Novafos fremsendte i september 2018 en ansøgning til Miljøstyrelsen efter miljøvurderingslovens § 18, stk. 2 for etablering af en ny skybrudstunnel, som skal sikre bedre afledning af regnvand  samtidig med, at projektet skal være med til at forhindre, at kloakkerne i den nordlige del af København, Gladsaxe og Gentofte løber over i situationer med kraftig regn. For en mere detaljeret beskrivelse af projektet henvises til nedenstående idéoplæg.

Projekter, der forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt, kan kun realiseres på baggrund af en omfattende vurdering af konsekvenserne for miljøet og en efterfølgende tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Miljøvurderingen bygger på en miljøkonsekvensrapport, som HOFOR og Novafos skal aflevere til myndighederne for miljøvurderingen, i dette tilfælde både Miljøstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Kystdirektoratet, som beskriver påvirkningerne på en lang række miljøparametre, og hvad der gøres for at undgå eller mindske eventuelle væsentlige skadelige virkninger.

Inden denne miljøkonsekvensrapport bliver udarbejdet, skal myndighederne komme med en udtalelse om, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde - en såkaldt afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Derfor igangsættes nu en idéfase for miljøvurderingen, jf. § 35, stk. 1, nr. 2 i miljøvurderingsloven, hvor der indkaldes idéer og forslag til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten, se venligst idéoplæg.

 

Ideoplæg

Idéoplæg

Idéoplægget og sagens øvrige dokumenter samt yderligere information om miljøvurderingsprocessen kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside for miljøvureringen af projektet: www.mst.dk/skybrudstunnel

 

Borgermøder

Som en del af idéfasen vil HOFOR og Novafos vil afholde tre borgermøder i idéfasen. Her bliver projektet og processen for miljøvurderingen og øvrige myndighedsforhold præsenteret. På møderne vil der blive lejlighed til, at du kan stille spørgsmål og give din mening til kende. Miljøstyrelsen vil deltager på møderne.

Møderne vil blive afholdt i København, Gladsaxe og Gentofte.

  • Mødet i Gentofte vil blive afholdt mandag den 18. februar 2019, kl. 19:00 – 20.30 på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund
  • Mødet i Gladsaxe vil blive afholdt tirsdag den 19. februar 2019, kl. 19:00 – 20:30 i festsalen på Grønnemose Skole, Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søbor 
  • Mødet i København vil blive afholdt torsdag den 21. februar 2019, kl. 19:00 – 20:30 på Biblioteket, Rentemestervej 76, 2400 København NV

 

Høringsfrist og fremsendelse af høringssvar

Miljøstyrelsen opfordrer derfor alle interesserede til at komme med ideer og forslag til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold og fremsende et høringssvar.

Skriftlige bemærkninger kan sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller som e-mail til . Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. MST-531-00023 på henvendelsen.

Idéer, forslag og andre bemærkninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 1. marts 2019.

 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. Enhver, som er interesseret, kan desuden bede om at få en kopi af indkomne svar fra idéfasen. Derudover vil modtagne høringssvar blive forelagt HOFOR og Novafos til kommentering, hvis Miljøstyrelsen skønner, at det er nødvendigt.

 

Offentliggørelse

Ideoplægget annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.