Baltic Pipe projektet

15-02-2019

Miljøkonsekvensrapporten for projektet er i offentlig høring frem til den 12. april 2019

Energinet og Gaz System (v. Rambøll) har i overensstemmelse med reglerne om miljøvurdering (VVM) udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der belyser evt. miljøpåvirkninger i Danmark (hhv. på havet og på land). Baltic Pipe gasrørledningen skal transportere op til 10 milliarder kubikmeter naturgas pr. år. fra den norske Europipe II i Nordsøen til Danmark og Polen. Projektet bliver ca. 850 km lang, hvoraf ca. 250 km findes på dansk havområde og ca. 210 km på dansk jord.

Projektet består af følgende elemeter:

Rørledning fra Europipe II i Nordsøen og ind til vestkysten af Danmark ved Blåbjerg

 • Rørledning i Jylland fra ilandføringen ved Blåbjerg til modtageterminal Nybro
 • En udbygning af modtageterminalen i Nybro
 • Rørledning i Jylland fra Egtved til Lillebælt
 • Rørledning til krydsning af Lillebælt
 • Rørledning på Fyn fra Lillebælt til Nyborg
 • Rørledning på Sjælland fra Kongsmark til ilandføringen syd for Faxe
 • Rørledning over Østersøen fra Sydøstsjælland mod Polen
 • Anlæg af kompressorstation og transformerstation ved Næstved
 • El-kabler fra en eller flere eksisterende el-transformerstationer ved Blangslev, Fensmark og Haslev og frem til kompressorstationen

Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for landdelen (fed), mens Energistyrelsen er VVM-myndighed for havdelen. Miljøstyrelsen har gennemgået miljøkonsekvensrapporten for landdelen og med henblik på offentliggørelsen udarbejdet udkast til de tilladelser, som bygherrerne i givet fald skal have, før projektet kan realiseres.

Du kan se miljøkonsekvensrapporten for landdelen, ansøgningsmateriale samt ovennævnte udkast til tilladelser nedenfor, eller få materialet ved henvendelse til Miljøstyrelsen via mail: Obfuscated Email,  hvor du også kan få yderligere oplysninger om projektet.

Hele miljøkonsekvensrapporten består af 2 fællesdokumenter (Indledning og Ikke-teknisk resume), ovennævnte rapport for landdelen samt rapporterne for havdelene (Nordsøen, Lillebælt og Østersøen), som Energistyrelsen er VVM-myndighed for. Samtlige dele af rapporten kan ses her. Her kan du også se en opsamling af høringssvarene, som myndighederne har modtaget i forbindelse med idéfasen.

Rapporterne for havdelen kan desuden ses på Energistyrelsens hjemmeside via https://ens.dk/baltic-pipe-offshore-dk.

Parallelt med høringen af miljøkonsekvensrapporten sender Erhvervsstyrelsen et landsplandirektiv i høring, som kan findes her https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62742.

Yderligere oplysninger om projektet kan du også få på bygherrernes hjemmesider:

https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/BalticPipe

https://www.baltic-pipe.eu/


Frist for bemærkninger

Du kan sende bemærkninger til hele miljøkonsekvensrapporten, udkastene til tilladelser og sagen i øvrigt, mærket ”Baltic Pipe”, senest den 12. april 2019 til:

Miljøstyrelsen 
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C.

eller som e-mail til Obfuscated Email

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk), hvorfor man ved afgivelse af høringssvar samtykkes der til, at høringssvaret kan udleveres i forbindelse med begæring om aktindsigt og bliver offentliggjort, herunder med angivelse af navn, adresse og mailadresse. Høringssvarnotatet bliver offentliggjort sammen med offentliggørelsen af Miljøstyrelsens endelige afgørelse i sagen.

Når høringsfristen er slut, vil Miljøstyrelsen og Energistyrelsen gennemgå de indkomne bemærkninger, så de fordeles og behandles af rette myndighed.

Miljøstyrelsen afgør herefter, om der kan gives bygherrerne endelig tilladelse til gennemførelse af projektet på land. 

Bygherrerne afholder 7 offentlige møder i marts 2019

Alle møder starter kl. 19.00, og finder sted på følgende datoer:

 • Mandag den 4. marts - Pulzion, Peter Toftsvej 21, 6000 Kolding
 • Tirsdag den 5. marts – Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde
 • Onsdag den 6. marts – Arena Næstved, Ved stadion 11, 4700 Næstved (Møde omhandlende kompressorstationen)
 • Torsdag den 7. marts - Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse
 • Tirsdag den 12. marts - Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
 • Onsdag den 13. marts – Holmegaardhallen, Glasværksvej 1, 4684 Holmegaard (DK + grænseoverskridende miljøpåvirkninger)
 • Torsdag den 14. marts - Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Miljøstyrelsen deltager i alle møder.

Sagens dokumenter

Læsevejledning

Miljøkonsekvensrapport Landdel m. ikke-teknisk resumé

Kortbilag_miljøkonsekvensrapport:

Bilag A-L_miljøkonsekvensrapport

Afgørelse_udkast_ENET

Afgørelse_udkast_GS

Miljøgodkendelse_udkast_Nybro

Udledningstilladelse_udkast_Lillebælt