Sprogø Havn, klaptilladelse

09-12-2019

Miljøstyrelsen giver A/S Storebæltsforbindelsen tilladelse til klapning af en samlet mængde på 5.000 m3 oprensningsmateriale fra havnen på klapplads K_095_01, beliggende Storebælt SV. Klagefristen udløber den 06. januar 2020.

Sprogø Havn, klaptilladelse.

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.