Rungsted havn og sejlrende, klaptilladelse

20-12-2019

Miljøstyrelsen giver Rungsted Havn tilladelse til klapning af en samlet mængde på 20.000 m3 oprensningsmateriale fra et område i Rungsted Havn, samt sejlrenden ind til havnen, på klapplads K_011_02, beliggende i Øresund. Klagefristen udløber den 17. januar 2020.

Klaptilladelsen til Rungsted havn og sejlrende kan ses her.

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før efter at klagefristen er udløbet, dvs. d. 20. januar 2020. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.