Kronospan: Revurdering og miljøgodkendelser og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

20-12-2019

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Kronospan, Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård. Miljøstyrelsen har endvidere givet Kronospan miljøgodkendelse til etablering af ændret røggasrensning på kraft5, medforbrænding af affaldstræ, ændret rensning af procesluft fra pressen, vilkårsændringer for spildevand samt skift af brændsel på kraft6 og kraft4.
Klage skal være modtaget senest den 17. januar 2020.

Afgørelse om revurdering

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøstyrelsen har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende. Endvidere har Miljøstyrelsen givet Kronospan miljøgodkendelse til etablering af ændret røggasrensning på kraft5, medforbrænding af affaldstræ, ændret rensning af procesluft fra pressen, vilkårsændringer for spildevand samt skift af brændsel på kraft6 og kraft4

- afgørelse om revurdering og miljøgodkendelse for Kronospan
- bilag A-G til afgørelsen
- bilag H-O til afgørelsen
- bilag P-W til afgørelsen

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projekterne ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25. oktober 2018 § 21, stk. 2.

- Afgørelser om at projekt om røggasrensning og medforbrænding af affaldstræ ikke omfattet af krav om miljøvurdering

- Afgørelser om at projekt om ændret rensning af procesluft fra pressen og kølevender ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.